Dodano: 16 listopada 2023
4:55 minut

Konferencja 

W dniu 15 listopada 2023 roku odbyła się Konferencja Dydaktyczno-Szkoleniowa na temat bezpieczeństwa pracy przy realizacji konstrukcji monolitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i montażu deskowań. Konferencja odbyła się w auli C budynku INNO-EKO-TECH na terenie Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Organizatorzy i Uczestnicy

Organizatorami Konferencji byli Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku i Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, a także Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Konferencja zgromadziła szerokie grono uczestników zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pracy przy realizacji konstrukcji monolitycznych. Byli to m.in. pracownicy firm budowlanych, projektanci, inżynierowie, studenci i absolwenci kierunku budownictwo oraz przedstawiciele instytucji związanych z branżą budowlaną, a także przedstawiciele Rady Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie oraz przedstawiciele Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Dodatkowo obecność partnerów społecznych i instytucjonalnych wzbogaciła konferencję, umożliwiając wymianę doświadczeń i poglądów pomiędzy różnymi sektorami branży budowlanej.

Sesja Plenarna

Wydarzenie rozpoczęło się od rejestracji uczestników po której nastąpiło oficjalne otwarcie konferencji i powitanie uczestników. Sesję plenarną rozpoczął dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju PB oraz dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich PB, którzy serdecznie powitali wszystkich obecnych. Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB, który szczególną uwagę poświęcił kwestiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej. Podkreślał, jak ważne jest szkolenie pracowników, codzienne stosowanie zasad bezpieczeństwa pracy na budowie, a także dostarczanie nowoczesnych narzędzi i urządzeń, które zapewnią wyższy poziom bezpieczeństwa na placu budowy. Profesor Bołtryk podkreślił również, że dzisiejsza konferencja to ważne wydarzenie, ponieważ pozwala na wymianę najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy przy realizacji konstrukcji monolitycznych. Wspólne wysiłki uczestników konferencji oraz ich zaangażowanie pozwala na podejmowanie istotnych kroków w celu minimalizacji ryzyka i maksymalizacji bezpieczeństwa na budowie. Ta konferencja otwiera drzwi do bardziej zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie inżynierii budowlanej, które będą wprowadzone w najbliższej przyszłości.

W trakcie sesji plenarnej odbyła się także prezentacja Jarosława Leśniewskiego, Zastępcy Głównego Inspektora Pracy, na temat kampanii kontrolno-prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy "Budowa. STOP wypadkom!", która ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków na budowach w Polsce. W ramach kampanii Inspektorzy Pracy przeprowadzają intensywne kontrole na placach budowy, monitorując przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo, kampania ma na celu podniesienie świadomości pracowników budowlanych na temat ryzyka związanego z ich zawodem oraz naukę odpowiednich zachowań i postępowania w celu minimalizacji ryzyka wypadków. Poprzez edukację i większą kontrolę, kampania "Budowa. STOP wypadkom!" przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na budowach i ochrony zdrowia pracowników. 

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej WBiNŚ PB, który przedstawił działalność naukową Instytutu.

Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe

W dalszej części konferencji odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu "Najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunku budownictwo". Nagrodę dla trzech najlepszych laureatów wręczał Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, co podkreśliło jeszcze bardziej wagę tej inicjatywy oraz zwróciło uwagę na znaczenie bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej. To wydarzenie zaprezentowało, jak ważne jest kształcenie przyszłych pracowników budowlanych, którzy będą potrafili łączyć swoją wiedzę z umiejętnościami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i w pełni zdawać sobie sprawę z zagrożeń związanych z realizacją konstrukcji monolitycznych.

Konstrukcje Monolityczne, Deskowania - Projektowanie i Montaż

Ważną częścią konferencji były prezentacje dotyczące konstrukcji monolitycznych i deskowań stropowych. Jerzy Buraczewski, nadinspektor pracy z OIP w Białymstoku, omówił zagrożenia związane z wykonywaniem prac przy użyciu deskowań stropowych, przede wszystkim na podstawie wypadków podczas wykonywania konstrukcji monolitycznych, zaistniałych na terenie województwa podlaskiego. Kolejnymi prelegentami byli przedstawiciele firmy Palisander Sp. z o.o., Wojciech Antczak i Krzysztof Woźniewski, którzy przedstawili zasady prawidłowego montażu systemów deskowań stropowych na budowie przy realizacji konstrukcji monolitycznych. Prezentację zakończył Przemysław Matowicki, przedstawiciel Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, omawiając technologię i bezpieczeństwo związane z deskowaniami w procesie budowlanym.

Na zakończenie w ramach części praktycznej konferencji firma Palisander Sp. z o.o. zorganizowała ciekawe stoisko, na którym zaprezentowano zasady bezpiecznego montażu przykładowej konstrukcji deskowań stropowych.

Podziękowania

Pragniemy serdecznie podziękować każdej osobie, która wzięła udział w Konferencji Dydaktyczno-Szkoleniowej na temat bezpieczeństwa pracy przy realizacji konstrukcji monolitycznych. Różnorodność i liczba uczestników potwierdzała, jak ważne jest zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa pracy przy realizacji konstrukcji monolitycznych i deskowań stropowych.

Dziękujemy także wszystkim prelegentom za wspaniałe prezentacje i niezwykle wartościowe informacje, jakie przekazali uczestnikom Konferencji. Dziękujemy również partnerom społecznym i instytucjonalnym za ich obecność, wkład i zaangażowanie w organizację tego wydarzenia.

Cieszymy się z wysokiej frekwencji oraz aktywnego zaangażowania uczestników podczas Konferencji. Liczymy, że to wydarzenie przyczyniło się do poprawy jakości i bezpieczeństwa realizacji konstrukcji monolitycznych oraz pomoże w kształtowaniu przyszłych pracowników budowlanych, którzy będą zdawali sobie sprawę ze znaczenia bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Galeria