Dodano: 12 kwietnia 2024
1:18 minut

uczestnicy rady

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

W dniu 11 kwietnia 2024 roku, podczas posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Okręgowy Inspektor Pracy - Marek Aleksiejuk przedstawił informację o stanie przestrzegania przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa oraz higieny pracy na Podlasiu. Raport został sporządzony w oparciu o wyniki kontroli, przeprowadzonych przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w 2023 roku.

Rola Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy, jako organ nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i godnych warunków pracy w regionie. Regularne kontrole prowadzone przez inspektorów mają na celu wykrywanie i eliminowanie naruszeń, a także edukację pracodawców i pracowników w zakresie obowiązujących przepisów.

Współpraca

Prezentacja wyników kontroli stanowi istotny wkład w dialog społeczny na szczeblu wojewódzkim, umożliwiając wypracowanie skutecznych rozwiązań dla wyzwań stojących przed lokalnym rynkiem pracy. Dzięki ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych stron – władz samorządowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz Państwowej Inspekcji Pracy – możliwe jest podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków zatrudnienia i podnoszenia standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Podsumowanie

Państwowa Inspekcja Pracy nieustannie dąży do zapewnienia pracownikom należytej ochrony ich praw, a pracodawców wspiera w stosowaniu przepisów prawa pracy. Dzięki regularnym kontrolom i działaniom prewencyjnym, Państwowa Inspekcja Pracy przyczynia się do budowania bezpiecznego i stabilnego środowiska w całym województwie podlaskim.

FOT: Woj. Podlaskie