29.03.2016

UWAGA! Zgłoszenia umów terminowych

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku informuje, iż zgłoszeniu w formie pisemnej lub elektronicznej, o którym mowa w  art. 251 § 5 Kodeksu pracy, podlegają wyłącznie umowy o pracę spełniające łącznie następujące warunki:

 • umowa o pracę zawarta jest na czas określony,
 • występują obiektywne przyczyny nawiązania takiej umowy, wskazane w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy,
 • przyczyny te leżą po stronie pracodawcy.

Zgłoszenie wnoszone do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku winno zawierać:

 • nazwę pracodawcy wraz z identyfikatorami regon i NIP,
 • adres pracodawcy,
 • liczbę przedmiotowych umów,
 • wskazanie przyczyn.

Tym samym informujemy, że nie podlegają zgłoszeniu umowy o pracę zawarte na czas określony, o których mowa w art. 251 § 4 pkt 1-3 oraz zawarte w oparciu o przepisy szczególne np. umowy o pracę zawierane z lekarzami rezydentami, którzy odbywają szkolenie specjalizacyjne na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza bądź lekarza dentysty, umowy dotyczące stażów dla osób bezrobotnych skierowanych przez urzędy pracy, umowy na staże absolwenckie itp.

Niezawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 251 § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku pod nr tel. (85) 742-11-46.


 

 

Art. 251 Kodeksu pracy

§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

1)   w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2)   w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3)   w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4)   w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

§ 5. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112 • banner201671
 • banner159985
 • banner205931
 • banner146408
 • banner127208
 • banner180570
 • banner180569
 • banner168011
 • banner146417
 • banner180580