Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Deklaracja dostępności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Państwowa Inspekcja Pracy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Państwowa Inspekcja Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Kwaśniewski.
 • E-mail: jakub.kwasniewski@bialystok.pip.gov.pl
 • Telefon: 856785748

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
 • Adres: ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok
 • E-mail: kancelaria@bialystok.pip.gov.pl
 • Telefon: 856785700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok

W 2011 r. obiekt i teren został dostosowany pod kątem dostępności osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na istnienie pochylni  wyposażonej w poręcze, prowadzącej na I kondygnację budynku (parter). Przy wejściu do budynku nie ma progów, drzwi wejściowe maja szerokość 100 cm.

Na I kondygnacji budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją ruchu. Obsługa niepełnosprawnych interesantów odbywa się na poziomie I kondygnacji w następujący sposób: po powiadomieniu przez osoby z ochrony obiektu, na I kondygnację udaje się kompetentny pracownik okręgu, celem załatwienia interesanta.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Parking posiada wydzielone i oznaczone 2 stanowiska dla niepełnosprawnych.

PIP OIP w Białymstoku, Oddział w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

Siedziba oddziału w Suwałkach mieści się na IV kondygnacji, w obiekcie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach.

W 2006r. dokonano gruntownej przebudowy obiektu, dostosowując go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obsługa interesantów niepełnosprawnych odbywa się na I kondygnacji (dostęp z zewnątrz za pomocą pochylni), po powiadomieniu przez pracownika ochrony budynku pracowników oddziału OIP o takiej potrzebie. Drzwi do pomieszczeń mają szerokość 90cm.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

PIP OIP w Białymstoku, Oddział w Łomży, ul. Polowa 55A, 18-400 Łomża

W 2007r. dokonano gruntownej przebudowy II kondygnacyjnego obiektu, dostosowując go również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek i teren umożliwiają dostęp dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w tym, poruszających się na wózkach inwalidzkich, próg w wejściu ma wysokość 1,5cm. Obsługa interesantów niepełnosprawnych odbywa się na parterze obiektu, istniejąca na parterze toaleta dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi do pomieszczeń mają szerokość 90cm.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Szukaj

Logo PIP

Menu