Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 26.12.1974r. Kodeks pracy (DzU. z 2014r, poz.1502 ze zm. oraz Dz.U. z 2015r, poz.1268) obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony, podyktowanej obiektywnymi przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy.