• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku - formularz e-porady

Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 78, poz. 1071 z poźn. zm.) podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
1)osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
2)adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
3)przedmiotu sprawy, której dotyczy. Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

1) Administratorem danych osobowych jest: Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok;
2) Celem zbierania danych jest: realizacja zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy;
3) Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
4) Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
5) Podstawa prawna upoważniająca do prowadzania zbioru danych: art. 10 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.2015.640 j.t.).

* - pola wymaganePrzepisz treść z obrazka odświeżGIP Przejdź do GIP Porady prawne