Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AA/E (RODO), Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku, informuje że:

 

  1. Administratorem  Pani/ Pana  danych  osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2, 15-483 Białystok.
  2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, Panią Martę Urmiłowicz, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.pip.gov.pl .
  3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określonych w Art. 10 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy lub innych celów wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.
  4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: inne jednostki organizacyjne PIP, uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
  5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.