Misja Państwowej Pracy

 

Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Podstawy działania i zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy określa ustawa z dnia
13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1251).

 

Organami Państwowej Inspekcji Pracy są:

 

Nadzór nad działalnością Państwowej Inspekcji Pracy sprawuje Rada Ochrony Pracy. Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają m.in. pracodawcy, a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli legalności zatrudnienia oraz wypłaty minimalnej stawki godzinowej także przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy.