Spotkanie ze Strażą Graniczną

 

W dniu 10.02.2020r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie kierownictwa OIP z przedstawicielami Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. W czasie spotkania dokonano podsumowania wspólnych działań przeprowadzonych w 2019r. oraz omówiono plany współpracy na 2020r. Wśród poruszonych zagadnień skupiono się na problemach dotyczących wzajemnego przekazywania informacji o naruszeniu przepisów regulujących zasady zatrudniania i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nielegalnego pobytu i nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, a także innych informacji umożliwiających organom Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej realizowanie ustawowych zadań.

Oceniono jako wzorową dotychczasową współpracę, zwłaszcza w obszarze przeprowadzanych wspólnych kontroli przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku z Funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Strony zobowiązały się do dalszej wymiany doświadczeń w tym zakresie i do cyklicznych spotkań w celu pogłębiania współpracy.