Działania informacyjno- szkoleniowe w budownictwie

 

W dniach  5 i 7.10.2021r. oraz 25.10.2021r. w ramach cyklicznych działań prewencyjnych inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku uczestniczyli w kolejnej już ósmej edycji programu „Tydzień Bezpieczeństwa w budownictwie”, który jest wspólnym przedsięwzięciem sygnatariuszy ogólnopolskiego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz Państwowej Inspekcji Pracy. W tym roku program przebiegał pod hasłem przewodnim: „KONIECZNIE BEZPIECZNIE Wróć do domu!”.

Nadrzędnym celem działań inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku od szeregu lat są systematyczne działania mające na celu poszerzenie wiedzy oraz pogłębienie świadomości wykonawców w zakresie konieczności stosowania bezpiecznych metod prowadzenia prac budowlanych. Czynności wykonywane przez inspektorów pracy zarówno w trakcie prowadzonych kontroli jak i realizowanych programach informacyjno- prewencyjnych zmierzają do zwiększenia stopnia ochrony pracowników przede wszystkim przed bezpośrednimi zagrożeniami życia i zdrowia. W związku z powyższym inspektorzy pracy przeprowadzili działania informacyjno-szkoleniowe na terenach wybranych budów prowadzonych na obszarze województwa podlaskiego pod nadzorem firm zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W dniu 05.10.2021r. odbyło się spotkanie z firmami realizującymi inwestycję drogową pod kierownictwem Mota-Engil Central Europe S.A. Kraków w zakresie budowy drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn na odcinku węzeł „Łomża Południe” - węzeł „Łomża Zachód”. W dniu 07.10.2021r. miało miejsce spotkanie z firmami realizującymi inwestycję pod kierownictwem UNIBEP SA Bielsk Podlaski w zakresie rozbudowy drogi krajowej nr 66 na odcinku przejścia przez m. Wysokie Mazowieckie oraz w dniu 25.10.2021r. odbyło się spotkanie z firmami realizującymi inwestycję pod kierownictwem BUDIMEX S.A. Warszawa obejmującą przebudowę i rozbudowę zespołu budynków administracyjno-dydaktycznego i usługowego w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskie-Curie 14.

  W trakcie powyższych spotkań inspektorzy pracy wskazali występujące nieprawidłowości podczas realizacji procesów budowlanych odnosząc się do organizacji stanowisk pracy, przede wszystkim do nadzoru nad prowadzonymi robotami. Biorąc pod uwagę przyczyny zaistniałych wypadków przy pracy na terenach budów przedstawiono nieprawidłowości stwierdzane podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych prowadzonych na wysokości, w wykopach, przy eksploatacji maszyn i urządzeń, w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz wskazano sposoby wyeliminowania zagrożeń wypadkowych. Uczestnikom szkolenia przekazano materiały szkoleniowe w postaci broszur i ulotek stanowiących wsparcie działań pracodawców w celu zapewnienia bezpiecznej organizacji stanowisk pracy oraz wdrażania podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach branży budowlanej.

W powyższych szkoleniach uczestniczyło 49 osób z 20 firm realizujących inwestycje budowlane.