• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.02.2023

Konkursy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

photo-output1
 

 

XIII Ogólnopolski konkurs plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

IMG3798

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Sposób zgłaszania prac do konkursu oraz warunki uczestnictwa określa regulamin. Więcej informacji na temat organizacji działania można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce terenowej KRUS .Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich KRUS.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.krus.gov.pl/index.php?id=2274

 

IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

IMG3800

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.krus.gov.pl/artykul/iv-konkurs-na-rymowanke-juz-ogloszony/


GIP Przejdź do GIP Porady prawne