• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.03.2023

Work life balance na antenie Radia Białystok

O zmianach przepisów prawa pracy rozmawiał dr Karol Łapiński nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku na antenie Radia Białystok. Zachęcamy do wysłuchania audycji.Z dr. Karolem Łapinskim rozmawia Adam Janczewski

2023.03.29 karol lapinski
 

Nowa nowelizacja prawa pracy przewiduje między innymi:

  • zapewnienie pracownikowi, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy prawa do wystąpienia (raz w roku kalendarzowym) o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy i  otrzymania pisemnej odpowiedzi na ten wniosek z uzasadnieniem w terminie 1 miesiąca od wpłynięcia wniosku do pracodawcy;

  • rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika;

  • przyznanie pracownikowi prawa do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do efektywnego wykonywania pracy, co do zasady, wliczanego do jego czasu pracy; 

  • zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia, pracodawca nie będzie mógł zabronić pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy lub zawarcia innej pracy zarobkowej z odrębnym pracodawcą;

  • wprowadzenie bezpłatnego urlopu opiekuńczego – w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym – w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia bliskiej osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia ze względów medycznych;

  • wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym – w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, z przysługującym prawem do połowy wynagrodzenia;

  • informowanie pracownika o wolnych stanowiskach pracy oraz możliwości awansu i zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne