Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Konferencja 10 czerwca 2024 roku

FORMULARZ REJESTRACYJNY

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

TYTUŁ NAUKOWY
IMIĘ *
NAZWISKO *
STANOWISKO
TELEFON KONTAKTOWY
ADRES E-MAIL *


DANE FIRMY / INSTYTUCJI

NAZWA FIRMY / INSTYTUCJI *
ULICA
NR
NR LOK.
KOD POCZTOWY
MIEJSCOWOŚĆ *
NIP
ZGŁASZAM ILOŚĆ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONFERENCJI  *
KLAUZULA INFORMACYJNA *Zapoznałam/łem się z kaluzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

Zapoznałam/łem się z kaluzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
1.    Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Konferencji jest Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku z siedzibą w 15-483  Białystok ul. Fabryczna 2
2.    Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.pip.gov.pl 
3.    Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacyjnych związanych z realizacją Konferencji. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4.    Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 
-       inne jednostki organizacyjne PIP, nadzorujące realizację Konferencji,
-       Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, współorganizator Konferencji,
-       Uniwersytet w Białymstoku, współorganizator Konferencji
-       Państwowa Inspekcja Sanitarna, współorganizator Konferencji,
-       Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, współorganizator Konferencji,
-       podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji. 
5.    Dane uczestników Konferencji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
6.    Uczestnikom Konferencji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, 
z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a)    sprostowania danych,
b)    usunięcia danych,
c)    ograniczenia przetwarzania danych,
d)    wniesienia sprzeciwu.
7.    Uczestnikom Konferencji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8.    Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w Konferencji. 
9.    Organizator Konferencji  oświadcza, iż dane uczestników programu nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10.    Organizator Konferencji będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a)    nazwę , adres, REGON i NIP  zakładu,
b)    imię i nazwisko osoby reprezentującej zakład,
c)    adres e-mail,
d)    numer telefonu,
e)    stanowisko,
f)     stopień naukowy.
11.    Organizator Konferencji stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator programu wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

 

Szczegóły wydarzenia:

Data wydarzenia:
10 czerwca 2024, godz. 09:00

Strefa czasowa: (UTC+01:00)
Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. K. Ciołkowskiego 1K 15-245 Białystok

Konferencje

Stacjonarne

Udostępnij:

Weź udział

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

Logo PIP

Menu