Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

szkolenie

Program „Zdobądź Dyplom PIP” skierowany jest do pracodawców z różnych sektorów – produkcyjnych, budowlanych, handlowych, usługowych oraz zakładów usług leśnych – zatrudniających do 20 pracowników. Jego głównym celem jest wspieranie pracodawców w dostosowaniu działalności ich firm do wymogów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co realizowane jest poprzez edukację i samokontrolę.

Program opiera się na zasadzie samokontroli, przy czym pracodawcy, korzystając z narzędzi takich jak Lista kontrolna z komentarzem, przygotowana przez Państwową Inspekcję Pracy i z wiedzy inspektora pracy działającego jako ekspert, samodzielnie identyfikują, oceniają i planują eliminację nieprawidłowości w zakładach pracy.

Proces uzyskania Dyplomu PIP składa się z czterech głównych kroków:

Krok 1 Zgłoszenie 

  • Pracodawca inicjuje udział w programie poprzez kontakt z Okręgowym Inspektoratem Pracy w dowolny wygodny dla siebie sposób (przez formularz zgłoszeniowy, telefonicznie, mailowo, osobiście czy listownie).
telefonicznie: 85 / 6785705 lub 85 / 6785707
listownie na adres: Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok

Krok 2 Szkolenie

  • Organizowane przez okręgowe inspektoraty pracy szkolenia mają na celu przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat używania Listy kontrolnej z komentarzem oraz informacji dotyczących czasu na dostosowanie zakładów pracy do wymogów prawa. Podczas szkolenia określany jest również przybliżony termin audytu.

Krok 3 Realizacja

  • Pracodawcy, wykorzystując wiedzę zdobytą na szkoleniu, identyfikują i eliminują problemy oraz nieprawidłowości z zakresu prawa pracy i BHP w swoich zakładach pracy. Mogą przy tym korzystać z porad i wsparcia inspektorów pracy.

Krok 4 Audyt

  • Końcowy etap programu, podczas którego inspektor pracy sprawdza, czy zakład pracy został dostosowany do obowiązujących przepisów. Pozytywne przejście audytu skutkuje przyznaniem Dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Korzyści z udziału w programie obejmują głębszą znajomość prawa pracy, pomoc ekspertów w dostosowaniu miejsca pracy do obowiązujących norm, bezpłatne szkolenie oraz materiały szkoleniowe, które ułatwiają identyfikację i eliminację nieprawidłowości. Uczestnictwo w programie umożliwia firmom działanie zgodnie z prawem i podwyższenie standardów BHP, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Formularz Zgłoszeniowy:

Imię i Nazwisko osoby składającej wniosek  *
Pełna nazwa zakładu z adresem (zgodnie z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) *
REGON   *
NIP  *
Liczba pracujących (umowy cywilnoprawne) *
Liczba zatrudnionych pracowników (umowa o pracę) *
Telefon *
Email *
Prześlij skan (zdjęcie) podpisanej karty zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą na wykorzystanie wizerunku
Przeglądaj pliki No file chosen
Klauzula informacyjna *

Zapoznałam/łem się z kaluzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
1.    Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy (w szczególności programu „Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”) jest Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku z siedzibą w 15-483  Białystok ul. Fabryczna 2
2.    Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.pip.gov.pl 
3.    Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacyjnych związanych z realizacją programu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4.    Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 
•    inne jednostki organizacyjne PIP, nadzorujące realizację programu,
•    podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji. 
5.    Dane uczestników programu prewencyjnego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
6.    Uczestnikom programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, 
z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a)    sprostowania danych,
b)    usunięcia danych,
c)    ograniczenia przetwarzania danych,
d)    wniesienia sprzeciwu.
7.    Uczestnikom programu prewencyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8.    Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w programie. 
9.    Organizator programu oświadcza, iż dane uczestników programu nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10.    Organizator programu będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a)    nazwę , adres i REGON  zakładu,
b)    imię i nazwisko osoby reprezentującej zakład,
c)    adres e-mail,
d)    numer telefonu.
11.    Organizator programu stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator programu wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

Szczegóły wydarzenia:

Data wydarzenia:
2 lipca 2024, godz. 10:00

Strefa czasowa: (UTC+01:00)
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Fabryczna 2, Białystok (sala konferencyjna - 1 piętro)

Szkolenia

Stacjonarne

Udostępnij:

Weź udział

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

Logo PIP

Menu