Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 11 czerwca 2024
3:42 minut

Konferencja

Przy wypełnionej po brzegi auli na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele instytucji, lekarze medycyny pracy, a także pracodawcy oraz pracownicy służb bhp dyskutowali o wyzwaniach, jakie stawia przed nami występowanie w środowisku pracy czynników o działaniu rakotwórczym czy mutagennym.

Pierwszy dzień konferencji, 10 czerwca 2024 roku został zorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku oraz Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy.

Otwarcie i Powitanie Gości

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Joanna Karpińska, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Do uczestników konferencji zwrócili się także organizatorzy - dr n. med. Maria Siewko - Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Ewa Komorowska. Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku, Marek Aleksiejuk odczytał list Głównego Inspektora Pracy skierowany do uczestników i organizatorów wydarzenia. Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy podkreśliła, że substancje chemiczne i ich mieszaniny są wszechobecne w miejscach pracy i stanowią zagrożenie dla milionów pracowników w Unii Europejskiej. Ta myśl jeszcze wielokrotnie przewijała się podczas referatów i dyskusji prowadzonych w trakcie konferencji. Ponadto Katarzyna Łażewska – Hrycko zwróciła również uwagę na potrzebę poszerzania wiedzy i świadomości na temat zagrożeń chemicznych oraz konieczność monitorowania i przeciwdziałania ich negatywnym skutkom zdrowotnym.

Wystąpienia Ekspertów

Pierwszym prelegentem był Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, który w swoim wykładzie zatytułowanym „Wszechobecne czynniki chemiczne. Czy polscy pracownicy są wystarczająco chronieni?” poruszył kwestie dotyczące ochrony pracowników przed szkodliwymi substancjami chemicznymi. Przedstawił obszary działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2022–2024, szczególnie w kontekście ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy podkreślił, że wyniki kontroli PIP wskazują na potrzebę nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych. Kluczowe zmiany powinny objąć między innymi wprowadzenie definicji pojęć „kontakt” i „narażenie” w odniesieniu do substancji chemicznych. Wskazał również na potrzebę kontynuacji działań prewencyjnych w tym zakresie skierowanych do pracodawców, pracowników i osób odpowiedzialnych za bhp.

Kolejne Wystąpienia

Następnie dr hab. Urszula Kotowska z Pracowni Chemii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku przedstawiła referat „Substancje endokrynnie czynne – cena jaką płacimy za rozwój cywilizacji”, podkreślając zagrożenia zdrowotne wynikające z ekspozycji na te związki.

Po krótkiej przerwie, prof. dr hab. n. med. Halina Car, Kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, podjęła niezwykle ciekawy temat czynników środowiskowych i ich wpływu na rozwój nowotworów. Z kolei Ewa Komorowska, Dyrektor Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy skupiła się na „Profilaktycznej opiece zdrowotnej nad pracownikami narażonymi na szkodliwe działanie substancji chemicznych” oraz roli medycyny pracy w zapobieganiu nowotworom.

Dyskusje i Pokazy

Ważnym punktem konferencji była prezentacja dr Joanny Kowalskiej z Pracowni Zagrożeń Chemicznych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy pt. „Metody oznaczania stężeń substancji rakotwórczych w środowisku pracy”, a także wykład Małgorzaty Kruszewskiej, Kierownika Oddziału Higieny Pracy WSSE, dotyczący zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas kontroli w zakładach pracy z substancjami rakotwórczymi.

Uczestnicy mieli także okazję obejrzeć pokaz ratownictwa chemicznego Straży Pożarnej, który był praktycznym elementem konferencji.

Połączenie Teorii z Praktyką

Po przerwie i czasie na networking oraz zwiedzanie ekspozycji, dr inż. Grzegorz Gralewicz, przedstawiciel firmy 3M, omówił „Wpływ czasu narażenia na efektywny wskaźnik ochrony środków indywidualnej ochrony dróg oddechowych”. Konferencję zwieńczył panel dyskusyjny „Wyzwania i Przyszłość Ochrony Pracowników”, który zgromadził licznych ekspertów i umożliwił wymianę poglądów oraz doświadczeń.

Podsumowanie

Konferencja „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność” była doskonałą platformą do dyskusji na temat wyzwań związanych z ochroną pracowników przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi. Wydarzenie to nie tylko dostarczyło uczestnikom wiedzy teoretycznej, ale także umożliwiło poznanie praktycznych aspektów związanych z ochroną przed czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi w środowisku pracy.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu