Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 2 lipca 2024
1:42 minut

 

szkolenie zdobądź dyplom pip

Szkolenie

2 lipca 2024 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku odbyło się szkolenie dla pracodawców w ramach programu "Zdobądź Dyplom PIP". Wydarzenie zgromadziło właścicieli małych firm z regionu, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich zakładach.

Założenie programu

Szkolenie rozpoczęło się od prezentacji założeń programu "Zdobądź Dyplom PIP", skierowanego do pracodawców zatrudniających do 20 pracowników. Inspektor pracy szczegółowo omówiła cztery kluczowe etapy programu: zgłoszenie, szkolenie, realizację i audyt.

Lista kontrolna z komentarzem

Głównym punktem spotkania było przedstawienie uczestnikom, jak korzystać z "Listy kontrolnej z komentarzem" - narzędzia opracowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Dokument ten ma pomóc pracodawcom w samodzielnej identyfikacji nieprawidłowości w zakładzie pracy i zaplanowaniu działań naprawczych.

Podczas szkolenia poruszono także kwestie najczęstszych problemów i zagrożeń występujących w małych firmach. Uczestnicy mieli okazję zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami, co przyczyniło się do konstruktywnej wymiany informacji.

Audyt

Inspektor pracy poinformowała również o czasie przewidzianym na dostosowanie zakładów do wymagań oraz przybliżonym terminie audytów sprawdzających. Podkreślono, że przez cały czas trwania programu pracodawcy mogą liczyć na wsparcie i fachową pomoc ze strony inspektorów pracy.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali bezpłatne materiały informacyjno-szkoleniowe, w tym wspomnianą "Listę kontrolną z komentarzem". Pracodawcy wyrazili zadowolenie z możliwości udziału w programie, doceniając jego praktyczny wymiar i szansę na podniesienie standardów BHP w swoich firmach.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku planuje organizację kolejnych szkoleń w ramach programu "Zdobądź Dyplom PIP", zachęcając lokalnych przedsiębiorców do aktywnego udziału w tej inicjatywie.

Zgłoszenie udziału

Zapraszamy Przedsiębiorców z województwa podlaskiego zatrudniających maksymalnie 20 pracowników do wzięcia udziału w programie „Zdobądź Dyplom PIP". Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Imię i Nazwisko osoby składającej wniosek  *
Pełna nazwa zakładu z adresem (zgodnie z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) *
REGON   *
NIP  *
Liczba pracujących (umowy cywilnoprawne) *
Liczba zatrudnionych pracowników (umowa o pracę) *
Telefon *
Email *
Prześlij skan (zdjęcie) podpisanej karty zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą na wykorzystanie wizerunku
Przeglądaj pliki No file chosen
Klauzula informacyjna *

Zapoznałam/łem się z kaluzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
1.    Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy (w szczególności programu „Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”) jest Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku z siedzibą w 15-483  Białystok ul. Fabryczna 2
2.    Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.pip.gov.pl 
3.    Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacyjnych związanych z realizacją programu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4.    Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 
•    inne jednostki organizacyjne PIP, nadzorujące realizację programu,
•    podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji. 
5.    Dane uczestników programu prewencyjnego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
6.    Uczestnikom programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, 
z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a)    sprostowania danych,
b)    usunięcia danych,
c)    ograniczenia przetwarzania danych,
d)    wniesienia sprzeciwu.
7.    Uczestnikom programu prewencyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8.    Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w programie. 
9.    Organizator programu oświadcza, iż dane uczestników programu nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10.    Organizator programu będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a)    nazwę , adres i REGON  zakładu,
b)    imię i nazwisko osoby reprezentującej zakład,
c)    adres e-mail,
d)    numer telefonu.
11.    Organizator programu stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator programu wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu